स्व:जातिभक्षण पशु जगतमा हुने सामान्य परिघटना हो। एउटा अध्ययनअनुसार पशु जगतका करिब १३०० प्रजातिमा स्वजातिभक्षण हुने गरेको पाइएको छ। अरु प्रजातिमा भए जस्तो व्याप…