प्रस्तुत कहानी ‘नीलो पहाडको काख’मा कहानी संग्रहबाट लिइएको हो । यस संग्रहमा ताजिक लेखकहरुको कहानीहरु संग्रहित छन् । ००० बाटोको किनारामा एउ…